Het schoolteam

Directeur
Mevrouw Ilse Boone
Beleidsmedewerker
Mevrouw Natascha Rymenants
Secretariaat
Mevrouw Tina


Leerkrachten in de kleuterschool
0 - 1 KK A Juf Lesley
0 - 1 KK B Juf Jennifer
0 - 1 KK C Juf Aurélie
0 - 1 KK D Juf Karen
2 - 3 KK A Juf Cindy
2 - 3 KK B Juf Silke
2 - 3 KK C Juf Marleen
2 - 3 KK D Juf Vanessa
kinderverzorgster Juf Mayassa
Juf Jana
Leerkrachten in de lagere school
1ste leerjaar A Juf Nathalie
1ste leerjaar B Meester Dries
2de leerjaar A Juf Iris
2de leerjaar B Juf Naomi
3de leerjaar A Juf Nele
3de leerjaar B Juf Evi
4de leerjaar A Juf Merve
4de leerjaar B Juf Ellen
5de leerjaar Juf Eva
Juf Anneleen
6de leerjaar Juf Line
Juf Els


Bijzondere leermeester
niet-confessionele zedenleer /
katholieke godsdienst Meester Stefaan
protestantse godsdienst Juf Bieke
islamitische godsdienst Juf Housnia
orthodoxe godsdienst Meester Nicolas
ICT-coördinator Meneer Wouter
Sport
lichamelijke opvoeding / zwemmen Meester Kevin
Meester Sven
Juf Aurore
lichamelijke opvoeding kleuters Juf Aurore
Meester Kevin


Zorgteam
zorgcoördinator Juf Anne
zorgleerkracht kleuterschool Juf Gaby
Juf Loïse
Juf Femke
zorgleerkracht lagere school Juf Loïse
Juf Ellen
Juf Chris
Juf Estelle
Juf Mireille

De schooluren

Lesurenregeling:
Maandag, dinsdag, donderdag Voormiddag: 08.25u tot 12.00u Namiddag: 13.20u tot 15.40u
Woensdag Voormiddag: 08.25u tot 11.35u Namiddag: vrijaf
Vrijdag Voormiddag: 08.25u tot 12.00u Namiddag: 13.20u tot 15.15u

Er is toezicht vanaf 07u00 tot 18u00.

Ons pedagogisch project

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
Het Schoolbestuur of de Inrichtende Macht is: Stad Vilvoorde

Zetel: Stadhuis – Grote Markt te Vilvoorde
www.vilvoorde.be


 • Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.
 • De vrije keuze van de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.
 • Het onderwijs dat binnen onze school wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het gemeentebestuur in een door haar erkend pedagogisch project.
 • Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leerkrachten wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen.
 • Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven (of het pedagogisch project te respecteren).
 • Beslissingen inzake stedelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het stadsbestuur, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar stedelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van een democratisch verkozen gemeenteraad.
 • De school profileert zich als een non-confessionele instelling.

Klik hier om het volledig pedagogisch project van onze school te lezen (.pdf)
Klik hier om de beginselverklaring neutraliteit van onze school te lezen (.pdf)

Fundamentele uitgangspunten.
 • Openheid.
  De school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.
 • Socialisatie.
  De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deelnemen aan een democratische samenleving.
 • Emancipatie.
  De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.
 • Totale persoonlijkheidsontwikkeling.
  De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming
 • Gelijke kansen.
  De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie te verbeteren.
 • Medemens.
  De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het recht is van elkeen.
 • Europees.
  De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europees burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.
 • Mensenrechten.
  De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind, neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.
Onderwijsaanbod.
De Doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd, via gebruik van OVSG-leerplannen, in de leergebieden:

 • Lichamelijke opvoeding
 • Muzische vorming
 • Taal
 • Wereldoriëntatie
 • Wiskundige initiatie en wiskunde
Voor het lager alle leergebiedoverschrijdende thema’s:
 • Leren leren en sociale vaardigheden

Daarnaast omvat ook het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.

Onze visie

Wanneer we een puzzel voor ogen houden, denken we aan vele stukjes die samen één geheel vormen en niet los van elkaar kunnen bestaan. In onze Puzzel willen we elk afzonderlijk stukje zijn juiste plaats geven en precies leren passen in het geheel van onze school. Zowel de stukjes in het midden, bovenaan als aan de rand van De Puzzel mogen er zijn. Elk stukje krijgt evenveel aandacht op het niveau dat bij hem past. Daarnaast verliezen we in onze Puzzel de samenhang niet uit het oog; we hebben elkaar nodig om een mooi geheel te vormen! Hoe beter de puzzelstukjes in elkaar passen, hoe mooier het geheel. Daarom dragen we zorg voor elkaar, de leerlingen, de leerkrachten en de ouders zodat iedereen zich op zijn best voelt en graag deel uitmaakt van De Puzzel.

Bij een puzzel denken we ook aan ingewikkelde problemen die een oplossing verdienen. Die problemen pakken we ook aan in onze Puzzel. Hoe kom ik tot een oplossing? Hoe werk ik daartoe samen met de anderen? Hoe kan ik zelfstandig tot een oplossing komen? Alle ‘Puzzelstukjes’ zoeken voor zichzelf de gepaste weg.

Het oplossen van een puzzel is een proces dat heel wat denkwerk vereist. We ontdekken daarbij nieuwe pistes, andere verrassende methodes en frisse ideeën. Daar willen we in De Puzzel ook open voor staan.

We hopen dat op het einde van de rit De Puzzel past en dat onze leerlingen de school verlaten met de nodige bagage om nieuwe puzzels aan te pakken.

Reglement en leefregels

Klik hier om het volledige schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs Vilvoorde en de afsprakennota van onze school te bekijken (.pdf).  
Ouders en leefregels:

We vragen de ouders om de leefregels die voor hun kinderen ook zelf te respecteren en hun kind te stimuleren om de leefregels van de school na te leven.
Van de ouders wordt verwacht dat zij de volgende afspraken naleven.


Taalgebruik

Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle schoolparticipanten het (Algemeen) Nederlands met elkaar.
Alle gesprekken met directie en personeel gebeuren in het Nederlands. Wie het Nederlands niet machtig is, laat zich bijstaan.


Uiterlijk voorkomen

Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. Wij nemen afstand van modische bewegingen die zich ook uitwendig manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen.


Turnkledij

De turnkledij bestaat uit : gymschoenen, een blauwe sportbroek en een witte T-shirt.


Zwemlessen

Tweewekelijks een lesuur. Zorg voor aangepaste zwemkledij: een badpak voor de meisjes en een zwembroek (geen short) voor de jongens.
De derde kleuterklas gaat om de 14 dagen zwemmen. Doe uw kleuter makkelijke kledij aan zodat hij/zij zichzelf makkelijk kan aan- en uitkleden. 
Denk ook aan makkelijke schoenen (=zonder veters).
Ouders of grootouders kunnen (wanneer ze dit wensen) het kleuterzwemmen begeleiden (meer info bij de juf).


Schoolmateriaal

Alle leerboeken, schriften en een beperkt aanbod schoolgerei worden gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld. Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de tegenwaarde vergoeden.


Verloren voorwerpen

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen, …).

Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de portier om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.


Verkeer en veiligheid

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school naar thuis.
De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.
Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven.


Tussendoortjes en verjaardagen

Elke dag = fruitdag! Geef elke dag een stukje fruit (of groenten : een wortel, komkommer …) mee naar school als tienuurtje.
Trakteren op je verjaardag is fijn, maar mag niet buitensporig zijn. We vragen dan ook om op een gezonde manier de klasgenootjes te trakteren (bv. een fruitmand voor de klas; droge cake en wafeltjes).
Breng geen snoep, chips, chocolade of frisdranken mee.


GSM's op school

Het GSM-gebruik in de klas en op school is niet toegestaan. Wie toch betrapt wordt levert zijn/haar toestel in bij de directie:
-1ste keer --> 1 dag
-2de keer --> 1 week
-3de keer --> tot het einde van het schooljaar


Het is niet toegestaan dat kinderen zich onderscheiden van andere kinderen door het dragen van bijzondere kentekens of godsdienstige symbolen.


In de klas zitten alle kinderen omwille van hygiënische redenen blootshoofds.


De leerlingen brengen geen waardevolle voorwerpen (speelgoed, juwelen, uurwerken,...) mee naar school. DE SCHOOL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES, BESCHADIGING OF DIEFSTAL.

Puzzel 2

Romeinsesteenweg 250 - 1800 Vilvoorde
02 267 08 67
nathalie.crampe(at)sovilvoorde.be

website puzzel 2

sbs 10


Deze vestigingsplaats maakt deel uit van De Puzzel vestigingsplaats Streekbaan (Puzzel 1).
Hier zijn 4 leefgroepen en een 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar gevestigd.

Uitbreiding vanaf september 2023: 5de leerjaar      Vanaf september 2024: 6de leerjaar